Odstąpienie od zakazu prowadzenia za przestępstwo jazdy po alkoholu

W artykule Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu opisałem, że Sąd w razie popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stosując warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Taką możliwość daje Sądowi art. 67 § 3 KK, który wprost stanowi, że Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; SĄD MOŻE NAŁOŻYĆ NA SPRAWCĘ obowiązki wymienione w art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 1 pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, A PONADTO ORZEC świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 katalog środków karnych pkt 7 lub ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW, WYMIENIONY W ART. 39 KATALOG ŚRODKÓW KARNYCH PKT 3, do lat 2. Przepisy art. 72 obowiązki nakładane na skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary § 1a i 1b stosuje się odpowiednio.

 

W związku z powyższym wbrew obiegowej opinii Sąd nie zawsze jest obowiązany orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Sąd ma taką możliwość tylko i wyłącznie w wypadku warunkowego umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania karnego, o którym stanowi art. 66 § KK, który stanowi, że Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Natomiast jeżeli Sąd nie znajdzie podstaw do zastosowania w/w instytucji, wówczas wyda wobec Ciebie klasyczny wyrok skazujący za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości, za które grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimalnej 5000 zł oraz karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

 

Niemniej jednak doświadczenie zawodowe pokazuje, że warunkowe umorzenie postępowania nie jest powszechnym rozstrzygnięciem stosowanym przez Sąd i tak naprawdę to na Tobie spoczywa ciężar przekonania Sądu do zastosowania tej instytucji w Twojej sprawie.

 

Działania zmierzające do braku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych musisz już podjąć podczas przesłuchania na Policji. Kategorycznie musisz pamiętać o tym, że wyjaśnienia jakie złożysz na Policji są bardzo ważne, ponieważ przesłuchanie daje Ci szanse na wytłumaczenie dlaczego zdecydowałeś się na jazdę po alkoholu i jakie mogą być konsekwencje dla Ciebie i Twojej rodziny w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.