Jak się postarać o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu?

W artykule Kiedy się starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu opisałem, że tak naprawdę starania o uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK możesz podjąć na każdym etapie postępowania, jeżeli Twoja sprawa nie została prawomocnie osądzona.

Natomiast w tym artykule skupię się na tym jak powinien wyglądać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania oraz co taki wniosek powinien zawierać.

 

Po pierwsze rozważania należy zacząć od tego kiedy Sąd może warunkowo umorzyć prowadzone przeciwko Tobie postępowanie karne.

Stanowi o tym art. 66 § 1 KK, Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.  

 

Wobec powyższego jeżeli jesteś osobą karaną za przestępstwo umyślne, wówczas niestety taka instytucja nie może być wobec Ciebie zastosowana, chyba że podczas trwania postępowania zatrze się Twoja poprzednia karalność i będziesz miał tzw. „czystą kartę karną” to wówczas zyskasz prawo do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Jak wskazuje wyżej przytoczony art. 66 § 1 KK musisz wykazać przed Sądem, że przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK charakteryzuje się niskim stopniem społecznej szkodliwości i nieznacznym stopniem zawinienia. Musisz również opisać, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą żadnych wątpliwości (jeżeli nie kwestionujesz swojego sprawstwa i winy to nie dajesz pod wątpliwość popełnienia czynu) oraz musisz opisać swoje właściwości i warunki osobiste czyli opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania swoją osobę. To znaczy między innymi czym się zajmujesz, czy masz rodzinę oraz jaki wykonujesz zawód. Wniosek ten powinien również zawierać opis do czego wykorzystywałeś dokument prawa jazdy przed jego zatrzymaniem oraz jakie konsekwencje Ty lub Tobie najbliżsi mogą ponieść w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. W piśmie do Sądu nie zapomnij również o napisaniu jak karalność za przestępstwo wpłynie na Twoje życie osobiste a tym bardziej na życie zawodowe. Jeżeli wykonujesz zawód, od którego wymaga się zachowania niekaralności za przestępstwo to również musisz o tym szczegółowo opisać w Twoim wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Po drugie formułując Twoje pismo powinieneś zaproponować warunki na jakich chciałbyś aby Sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Zacznijmy od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może orzec 1 rok zakazu prowadzenia i wówczas nie będziesz zmuszony ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy oraz może orzec maksymalnie 2 lata zakazu. To od Ciebie zależy jaki zakaz prowadzenia zaproponujesz w swoim wniosku. Następnie musisz zaproponować świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W przypadku wyroku skazującego Sąd orzeka kwotę minimalną w wysokości 5000 zł lub wyższą. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd nie jest zobligowany do orzekania świadczenia w tej wysokości. Może orzec kwotę mniejszą np. 2000 zł lub wyższą niż 5000 zł. Maksymalnie Sąd może orzec świadczenie pieniężne w wysokości do 60 000 zł.  We wniosku musisz również zaproponować okres próby, na który Sąd umorzy warunkowo Twoją sprawę. Okres próby jest liczony w latach i wynosi od 1 roku do 3 lat. Okres próby jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla Sądu, ponieważ jeśli w tym czasie czyli w okresie próby popełnisz jakiekolwiek przestępstwo to Sąd sprawę o przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 KK może wznowić. Dlatego musisz dać propozycję na okres 1 roku lub 2 lat albo 3 lat. Na samym końcu musisz zawrzeć propozycję do do poniesienia przez Ciebie kosztów postępowania. Możesz wnosić aby Sąd zwolnił Cię w całości z kosztów sądowych, Sąd może częściowo zwolnić Cię od kosztów sądowych lub zwolnić Cię zupełnie od kosztów Sądowych. Musisz się zastanowić nad tym, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej korzystna ale doświadczenie zawodowe wskazuje, że zawsze lepiej wygląda jak samemu wychodzisz z inicjatywą odnośnie poniesienia kosztów postępowania w całości.

 

Podsumowując Twój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinien zawierać następujące propozycje:

 

- zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – czy prosisz o odstąpienie od zakazu, czy 1 rok zakazu albo 2 lata zakazu;

- propozycja świadczenia pieniężnego od symbolicznej 1 złotówki do maksymalnie 60 000 zł

- propozycja okresu próby, który może wynosić od 1 roku do 3 lat, liczony w latach

- propozycja co do kosztów sądowych.

 

Pamiętaj aby Twoje pismo było podzielone na rozdziały aby po pierwsze łatwiej się go czytało i było bardziej przejrzyste dla Sędziego referenta, który będzie rozpoznawał wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Nie zapomnij również o załącznikach. Dla przykładu jeżeli podnosisz, że jesteś jedynym żywicielem rodziny i masz na utrzymaniu 3 osoby tj. małżonkę/męża i dwoje dzieci to załącz do wniosku (wystarczą kopie) skrócone akty urodzenia dzieci i zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzający fakt brak zatrudnienia partnera.